UMOWA O UTWORZENIU EUROREGIONU "POMERANIA"

zawarta w dniu 15 grudnia 1995 roku w Szczecinie

 

pomiędzy :

Komunalnym Związkiem Celowym Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania"

reprezentowanym przez:

Zbigniewa Zychowicza - Przewodniczącego Zarządu

oraz

Związkiem Komunalnym Europaregion Pomerania

reprezentowanym przez:

Rainera Haedrich - Prezydenta Związku

oraz

Miastem Szczecin

reprezentowanym przez:

Bartłomieja Sochańskiego - Prezydenta Miasta

zwanymi w dalszym ciągu niniejszej umowy Stronami.

 

Ilekroć w Umowie używane będzie wyrażenie Strona polska, należy przez to rozumieć Miasto Szczecin i KZC GPZ "Pomerania" działające wspólnie i w porozumieniu.

 

Ilekroć w Umowie używane będzie wyrażenie Strona niemiecka, należy przez to rozumieć Związek Komunalny Europaregion Pomerania.

 

 

PREAMBUŁA

EUROREGION "POMERANIA" stwarza podstawy powstania długotrwałych stosunków współpracy transgranicznej w celu równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionów po obu stronach granicy.

 

Strony Umowy dążą do włączenia do współpracy w Euroregionie gmin krajów sąsiednich, w szczególności Królestwa Szwecji i Królestwa Danii, przy czym pożądana jest ponadregionalna współpraca w rejonie Morza Bałtyckiego.

 

Strony wyrażają zgodę na przystąpienie do Euroregionu gmin duńskich i szwedzkich, lub związków tych gmin.

 

Strony Umowy, kierując się we współpracy zasadą równości i uwzględniając postanowienia "Europejskiej Konwencji Ramowej o współpracy transgranicznej samorządów lub władz terytorialnych", sporządzonej w Madrycie 21 maja 1980 roku, oraz postanowienia "Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" z 17 czerwca 1991 roku, postanawiają zawrzeć niniejszą Umowę o Utworzeniu EUROREGIONU POMERANIA o następującej treści:

 

 

I. NAZWA, SIEDZIBA

 

§ 1

1. Dla współpracy transgranicznej w ramach niniejszej Umowy przyjmuje się nazwę EUROREGION "POMERANIA".

2. Siedzibą Rady Euroregionu jest Szczecin.

 

 

II. CELE I FORMY WSPÓŁPRACY W EUROREGIONIE

 

§ 2

Celem współpracy w EUROREGIONIE "POMERANIA" jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju Regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy.

 

§ 3

Cele wymienione w -§2 realizowane będą w szczególności poprzez:

·         podnoszenie poziomu życia obywateli mieszkających w Regionie, w szczególności poprzez wspólne wspieranie inwestycji i programów gospodarczych, szkoleń zawodowych i programów zmierzających do likwidacji bezrobocia;

·         popieranie idei jedności europejskiej i międzynarodowego zrozumienia;

·         współpracę i wymianę grup społecznych, naukowych, zawodowych, kulturalnych, środowisk młodzieżowych, a w szczególności tych jej form, które sprzyjają lepszemu wzajemnemu poznaniu społeczności zamieszkujących regiony graniczne;

·         utrzymanie oraz poprawianie stanu środowiska naturalnego, poprawę gospodarki rolnej i leśnej;

·         budowanie oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb ruchu granicznego i regionalnego;

·         rozwój współpracy gospodarczej, wymiany know-how i transferu technologii;

·         budowę kompleksowego systemu informacji w celu wymiany danych w Euroregionie;

·         rozwój skoordynowanego transgranicznego planowania przestrzennego;

·         współpracę w zakresie likwidacji pożarów i klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach awaryjnych;

·         wspieranie rozwiązywania problemów przejść granicznych.

 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

§ 4

1.    Strony wspólnie uzgadniają przedsięwzięcia i projekty o zasięgu ponadgranicznym na płaszczyźnie partnerskiej i w porozumieniu z kompetentnymi organami administracyjnymi.

2.    Strony postępują zgodnie z przepisami swojego kraju i uwzględniają prawne uwarunkowania drugiej Strony.

3.    Strony informują się wzajemnie o własnych przedsięwzięciach mogących mieć znaczenie ponadgraniczne.

4.    Strony umożliwiają członkom organów Euroregionu wzajemne korzystanie z biur i Sekretariatu.

 

IV. ORGANY EUROREGIONU

 

§ 5

Organami Euroregionu są:

·         Rada Euroregionu,

·         Prezydium Euroregionu,

·         Sekretariat Euroregionu,

·         Grupy Robocze.

 

§ 6

RADA EUROREGIONU

 1. Rada Euroregionu jest organem uchwałodawczym Euroregionu. Jest wspólnym organem doradczym i koordynującym w podstawowych sprawach regionalnej współpracy transgranicznej.
 2. Rada Euroregionu składa się z 24 członków, delegowanych po 12 przez Stronę niemiecką i polską. Kadencja odpowiada kadencji organów delegujących Stron. Strony informują się wzajemnie o przyjętych zasadach delegowania swych przedstawicieli.
 3. Rada Euroregionu może przyznać tytuł honorowego członkostwa.
 4. Do zadań Rady Euroregionu należy w szczególności:

·         wybór Prezydium Euroregionu;

·         określanie kierunków działania;

·         uchwalanie regulaminu Rady oraz innych regulaminów na wniosek Prezydium;

·         zatwierdzanie projektów współpracy;

·         uchwalanie planów finansowych dotyczących wspólnych przedsięwzięć, na wniosek Prezydium;

·         przyjmowanie sprawozdań z realizacji planów finansowych.

 

 1. Rada Euroregionu spotyka się co najmniej 2 razy w roku na posiedzeniach zwyczajnych.
 2. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane przez Prezydium w każdym czasie oraz na wniosek co najmniej 6 członków Rady.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje Prezydium Euroregionu.

 

 

§ 7

PREZYDIUM EUROREGIONU

 1. Prezydium składa się z 4 osób, po 2 ze Strony polskiej i niemieckiej. W Prezydium są reprezentowane wszystkie Strony Umowy.

2.      Prezydium powołuje Prezydentów Euroregionu, po jednym ze Strony polskiej i niemieckiej. W sprawach zwykłego zarzadu Prezydenci działają samodzielnie. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu Prezydenci działają wspólnie i w porozumieniu.

 1. Prezydium może upoważnić swoich członków lub inne osoby do podejmowania czynności w imieniu Euroregionu.
 2. Organizację i przewodniczenie obradom Prezydium powierza się naprzemiennie tej Stronie, na terytorium której odbywa się posiedzenie.
 3. Do zadań Prezydium Euroregionu należy:

·         reprezentowanie Euroregionu na zewnątrz,

·         zwoływanie posiedzeń Rady Euroregionu,

·         przygotowanie i przedkładanie Radzie projektów uchwał,

·         wykonywanie uchwał Rady,

·         kierowanie pracami Sekretariatu Euroregionu,

·         powoływanie Grup Roboczych z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady.

 1. Prezydium powołuje Sekretarza.

 

§ 8

SEKRETARIAT EUROREGIONU

 1. Tworzy się Sekretariat Euroregionu z siedzibą w Szczecinie.
 2. Sekretariat zapewnia bieżącą obsługę Euroregionu oraz przygotowuje i organizuje posiedzenia Rady, Prezydium Euroregionu i Grup Roboczych.
 3. Koszty działalności Sekretariatu ponoszą wspólnie Strona polska i niemiecka.

 

§ 9

GRUPY ROBOCZE

s]> <![endif]>

§ 8

SEKRETARIAT EUROREGIONU

 1. Tworzy się Sekretariat Euroregionu z siedzibą w Szczecinie.
 2. Sekretariat zapewnia bieżącą obsługę Euroregionu oraz przygotowuje i organizuje posiedzenia Rady, Prezydium Euroregionu i Grup Roboczych.
 3. Koszty działalności Sekretariatu ponoszą wspólnie Strona polska i niemiecka.

 

§ 9

GRUPY ROBOCZE

Grupy Robocze powoływane są przez Prezydium Euroregionu. Wypracowują propozycje wspólnych projektów. Uczestnictwo w Grupach Roboczych jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 

§ 10

OBSERWATORZY

1.    Strony Umowy umożliwią rządom Brandenburgii, Meklemburgii-Przedpomorza oraz rządowi polskiemu delegowanie obserwatorów prac organów Euroregionu.

2.    Organy Euroregionu mogą zaprosić do udziału w swoich posiedzeniach, w charakterze obserwatorów, także inne osoby lub instytucje, w szczególności przedstawicieli samorządów duńskich, szwedzkich oraz Kraju Związkowego Berlin.

 

 

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

 

§ 11

1.    Rada Euroregionu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów Rady, przy obecności co najmniej 19 członków Rady.

2.    Każdy z członków Rady Euroregionu posiada jeden głos.

3.    Uchwały Prezydium Euroregionu podejmowane są jednomyślnie.

 

 

VI. ZASADY FINANSOWANIA

 

§ 12

1.    Gospodarka finansowa Euroregionu jest jawna dla Stron.

2.    Środki na działalność Euroregionu mogą pochodzić:

·      z wpłat Stron Umowy,

·      z dotacji,

·      z dochodów własnych,

·      ze spadków i darowizn,

·      z innych źródeł.

 

§ 13

1.    Przewidywane roczne wpływy i wydatki finansowe zatwierdzane są przez Radę do końca roku poprzedzającego rok finansowy.

2.    Rada przyjmuje do końca marca każdego roku sprawozdanie z realizacji wydatków finansowych z roku poprzedniego.

 

§ 14

Uzasadnianie jakiegokolwiek wniosku z użyciem nazwy EUROREGION "POMERANIA" wymaga zgody obu Stron.

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

1.    Zmiany niniejszej Umowy wymagają zgodnej woli umawiających się Stron.

2.    Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3.    Umowa ulega rozwiązaniu, jeśli Strona polska bądź Strona niemiecka dobrowolnie zgłosi swoje wystąpienie.

4.    O wystąpieniu należy powiadomić Radę Euroregionu co najmniej sześć miesięcy przed planowanym terminem wystąpienia.

5.    Rada rozstrzyga w powyższym przypadku o sposobie likwidacji organów Euroregionu i uregulowania wszystkich zobowiązań.

6.    Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, każdy w języku polskim i niemieckim, przy czym teksty mają jednakową moc.

7.    Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.